Устен превод

април 10th, 2012 § 0 comments § permalink

Устен превод е осъществяването в реално време на вербална или жесто-мимична комуникация, синхронно или последователно, от един език на друг.

language translation

Устният преводач е човек, който преобразува мисъл или израз от езика източник в израз със сравнимо значение в целевия език в реално време. Функцията на преводача е да предаде всеки семантичен елемент (тон и регистър), както и всяко намерение и чувство на съобщението, което говорителят насочва към слушателите.

За да се осигури адекватно и качествено изпълнение на поръчка за устни преводи, клиентът трябва да заяви своя ангажимент поне една седмица предварително и да предостави изчерпателна информация относно терминологията и обстоятелствата, при които ще се провежда превода. В много случаи е необходимо да се предоставят и материалите, които ще се представят на събитието (презентации, речи и пр.), за може сформираният екип от преводачи допълнително да се запознае и подготви за устния превод.

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with устен превод at Интегра груп.