Устен превод

април 10th, 2012 § 0 comments § permalink

Устен превод е осъществяването в реално време на вербална или жесто-мимична комуникация, синхронно или последователно, от един език на друг.

language translation

Устният преводач е човек, който преобразува мисъл или израз от езика източник в израз със сравнимо значение в целевия език в реално време. Функцията на преводача е да предаде всеки семантичен елемент (тон и регистър), както и всяко намерение и чувство на съобщението, което говорителят насочва към слушателите.

Прочети повече...

Where Am I?

You are currently browsing the Устен превод category at Интегра груп.